Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2016

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacj
1.  Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)  PDF   2016-01-13
2. Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju PDF 2016-02-05
3. Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 9 do umowy offsetowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Rockwell Collins Inc. PDF
2016-02-12
4. Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 50 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu o wspólna platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym PDF
2016-02-18
5. Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju PDF
2016-02-19
6. Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PDF
2016-02-19
 7.  Zarządzenie nr 3 Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar PDF  2016-03-08
8. Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
PDF
2016-03-03
9. Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu PDF
2016-03-08
10. Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont PDF
2016-03-08
11. Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego PDF
2016-03-11
12. Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich PDF
2016-03-21
13. Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu" PDF
2016-03-21
14. Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PDF
2016-03-23
15. Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A. PDF
2016-03-24
16. Zarządzenie nr 22 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej PDF
2016-04-13
17. Zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej PDF
2016-04-14
18. Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Rozwoju PDF
2016-04-14
19. Zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw oceny ofert korzyści przemysłowych PDF
2016-04-15
20. Zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych PDF
2016-04-15
21. Zarządzenie nr 23 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw PDF
2016-04-15
22. Zarządzenie nr 21 Ministra Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji Aneksu nr 1 do Umowy Offsetowej z dnia 3 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Exelis Inc. PDF
2016-04-21
23. Zarządzenie nr 15 Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu PDF
2016-05-20
24. Zarządzenie nr 26 Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Nederland B.V. PDF
2016-05-31
25. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PDF
2016-06-15
26. Zarządzenie nr 27Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r.w sprawie kryteriów naboru i trybu rekrutacji pracowników kierowanych do pracy w wydziałach promocji handlu i inwestycji oraz wydziałach i zespołach w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą PDF
2016-06-21
27. Zarządzenie nr 29 Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r.w sprawie utworzenia Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi z siedzibą w Ho Chi Minh PDF
2016-06-21
28. Zarządzenie nr 28 Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r.w sprawie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 – 2020 PDF
2016-06-21
29. Zarządzenie nr 31 Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia Grupy Sterującej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego PDF
2016-06-22
30. Zarządzenie nr 37 Ministra Rozwoju z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PDF
2016-06-27
31. Zarządzenie nr 33 Ministra Rozwoju z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym PDF
2016-06-29
32. Zarządzenie nr 25 Minstra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej PDF
2016-07-07
33. Zarządzenie nr 30 Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi z siedzibą w Ho Chi Minh PDF
2016-07-20
34. Zarządzenie nr 34 Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie PDF
2016-07-20
35. Zarządzenie nr 39 Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji PDF
2016-07-26
36. Zarządzenie nr 38 Ministra Rozwoju z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminu składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań PDF
2016-07-27
37. Zarządzenie nr 36 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PDF
2016-07-28
38. Zarządzenie nr 40 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu" PDF
2016-07-28
39. Zarządzenie nr 35 Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie PDF
2016-08-19
40. Zarządzenie nr 42 Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu PDF
2016-08-22
41. Zarządzenie nr 43 Ministra Rozwoju z dnia 17 siepnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PDF
2016-08-22
42. Zarządzenie nr 47 Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną PDF
2016-09-08
43. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 45 z dnia 8 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej PDF
2016-09-14
44. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 46 z dnia 8 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PDF
2016-09-14
45. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 41 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego PDF
2016-09-20
46. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 48 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju PDF
2016-09-20
47. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 50 z dnia 19 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju PDF
2016-09-20
48. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 44 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PDF
2016-09-27
49. Zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw PDF
2016-09-22
50. Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 49 z dnia 16 września 2016. r. w sprawie powołania Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej PDF
2016-09-28