Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Rok 2020

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa - Turystyka
3 stycznia 2020 14:15 136 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 2 Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
20 stycznia 2020 15:04 212 KB
3 pdf Pobierz plik Obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
18 lutego 2020 11:17 186 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 3 Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
24 lutego 2020 15:36 723 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 4 Ministra Rozwoju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego
2 marca 2020 14:24 183 KB
6 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminu przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
17 marca 2020 12:13 71 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 5 Ministra Rozowju z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komitetu audytu
17 marca 2020 12:13 73 KB
8 pdf Pobierz plik Komunikatu Ministra Rozwoju z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
2 kwietnia 2020 18:01 126 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju z dnia z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów.
10 kwietnia 2020 14:35 323 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
27 kwietnia 2020 12:43 694 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 8 Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw reformy nadzoru budowlanego.
21 maja 2020 10:55 189 KB
12 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
26 maja 2020 13:34 721 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej
8 lipca 2020 20:22 648 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu
8 lipca 2020 15:28 1 MB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu
9 lipca 2020 11:28 1 MB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.
22 lipca 2020 22:45 259 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 13 Ministra Rozwoju z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
22 lipca 2020 22:48 596 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.
11 sierpnia 2020 11:52 193 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 15 Ministra Rozwoju z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu
10 września 2020 12:08 511 KB
20 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
11 września 2020 16:03 703 KB
21 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym
21 września 2020 15:11 648 KB
22 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przemysłowo-energetycznych
21 września 2020 14:51 644 KB
23 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju biogospodarki.
22 września 2020 13:14 649 KB
24 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju elektromobilności.
25 września 2020 14:01 643 KB
25 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 20 Ministra Rozwoju z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rozwoju
28 września 2020 14:47 625 KB
26 pdf Pobierz plik Zarządzenie NR 21 Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Rozwoju
28 września 2020 15:34 661 KB
27 pdf Pobierz plik Zarządzenie NR 22 Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.
28 września 2020 15:35 1 MB
28 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 23 Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rozwoju.
29 września 2020 13:49 695 KB
29 pdf Pobierz plik Komunikatu Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka.
29 września 2020 13:51 750 KB
30 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 24 Ministra Rozwoju z dnia 25 września 2020 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
29 września 2020 14:26 648 KB
31 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 25 Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
29 września 2020 15:18 692 KB
32 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 26 Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020 – 2022
2 października 2020 14:43 1 MB
33 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 27 Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
5 października 2020 09:53 543 KB
34 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 28 Ministra Rozwoju z dnia 2 października 2020 r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej – Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu.
5 października 2020 11:38 1 MB
35 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 29 Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.
5 października 2020 16:09 571 KB
36 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka.
5 października 2020 16:14 556 KB